BALLESTER

Es tracta de 2 edificis plurifamiliars de 3 habitatges cadascun amb pàrquing intel·ligent individualitzat. El solar donava front a dos carrers, Ballester i Escipió, cadascun dels 2 edificis té el seu accés des d'una dels carrers.

A les plantes baixes els habitatges són dúplex disposant d'una piscina particular per a cada un. A les plantes de la coberta també es van ubicar una piscina per a cadascuna de les comunitats.

La façana es va resoldre mitjançant un tall vertical que separa l'escala comunitària del propi programa funcional dels habitatges. Es va combinar la planxa d'alumini per folrar els cants dels forjats i la part massissa vertical mitgera amb l'estucat tipus monocapa amb acabat sate.