SOL CERVANTES

A la cantonada dels carrers Cervantes i Sol de la ciutat de Sabadell, l'any 2005, es va projectar un edifici plurifamiliar per a 35 habitatges i 70 places d'aparcament. Al tractar-se d'una zona molt cèntrica de la ciutat i amb una clara manca de places d'aparcament, la propietat va proposar la realització de 3 plantes soterrani. La superfície construïda total entre les 3 plantes soterrani i les plantes sobre rasant és de 5.800m2.

La planta arquitectònica té forma de L, amb 3 nuclis de comunicació vertical (escala-ascensor) per accedir als habitatges. En sol·licitar el client un programa funcional diferent en cada planta, cada planta disposa d'un nombre diferent d'habitatges, fet que va dificultar molt el disseny de les façanes. Mitjançant el disseny en els buits de les finestres d'un element formal asimètric, es va resoldre el problema dels plantejaments programàtics desiguals.

L'acabat de les façanes va ser de estucat amb un acabat amb gra fi pintat en color terra, combinat amb les persianes de fusta amb lamas horitzontals pintades amb el mateix color que l'estucat i la forta presència de les baranes a base de barres horitzontals pintades a l' esmalt en color verd oliva, es va obtenir el resultat perseguit.